باز کردن منو اصلی

داده های عمومی بزرگترین ثروت جامعه هستند. هدف این ویکی فهرست کردن این داده ها است. برای اطلاعات بیشتر، این ویکی چیست را ببینید. در زیر نمای کلی داده های عمومی موجود در جهان وجود دارد که با دنبال کردن پیوند ها می توانید داده عمومی مورد نظرتان را پیدا کرده یا به این فهرست اضافه کنید.

حوزه نرم افزار

حوزه صنعت

حوزه الکترونیک

حوزه مواد غذایی

حوزه پزشکی

حوزه داده های بزرگ و هوش مصنوعی

حوزه آموزش

حوزه هنر