اجاق

از فهرست داده های عمومی

اجاق وسیله ای برای پخت غذا است.

اجاق هیزمی[ویرایش]

اجاق گازی[ویرایش]

اجاق برقی[ویرایش]