اوبونتو

از فهرست داده های عمومی
اوبونتو
سایت https://ubuntu.com/
بر پایه دبیان
رتبه در دیستروواچ 5اوبونتو یک توزیع لینوکس بر مبنای دبیان است.