اوپن بی سی آی

از فهرست داده های عمومی

اوپن بی سی آی رابط بین مغز و رایانه است.

اجزای این پروژه: