اکولوژی متن باز

از فهرست داده های عمومی

اکولوژی متن باز شبکه ای از کشاورزان و مهندسانی است که هدفشان تولید مجموعه ساخت و ساز روستای سراسری یا GVCS است. GVCS مجموعه ای از 50 نوع دستگاه صنعتی است که با آن بتوان یک جامعه کوچک مدرن را با داده های عمومی راه اندازی کرد.