جایگزین یاب

از فهرست داده های عمومی

جایگزین یاب یک نرم افزار تحت وب است که با استفاده از داده های موجود در این ویکی، به شما جایگزین مناسبی برای داده انحصاریتان معرفی می کند.

لینک: https://alternative.pdcommunity.ir/

سایت https://alternativeto.net/ نیز سایت خوبی است.