صفحهٔ اصلی

از فهرست داده های عمومی

داده‌های عمومی بزرگترین ثروت جامعه هستند. هدف این ویکی فهرست کردن این داده‌ها است. برای اطلاعات بیشتر، این ویکی چیست را ببینید. در زیر، نمای کلی داده‌های عمومی موجود در جهان وجود دارد که با دنبال کردن پیوندها می‌توانید دادهٔ عمومی مورد نظرتان را پیدا کرده یا به این فهرست اضافه کنید.

حوزهٔ نرم‌افزار[ویرایش]

فهرست‌های مشابه در این حوزه[ویرایش]

حوزه صنعت[ویرایش]

حوزه الکترونیک[ویرایش]

فهرست‌های مشابه در این حوزه[ویرایش]

حوزه کشاورزی و مواد غذایی[ویرایش]

حوزه پوشاک[ویرایش]

حوزه پزشکی[ویرایش]

حوزه تاسیسات عمرانی[ویرایش]

حوزه داده های بزرگ و هوش مصنوعی[ویرایش]

فهرست های مشابه در این حوزه[ویرایش]

حوزه آموزش[ویرایش]

حوزه هنر[ویرایش]

حوزه هوا و فضا[ویرایش]

موسسات فعال[ویرایش]