صفحهٔ اصلی

از فهرست داده های عمومی

داده‌های عمومی بزرگترین ثروت جامعه هستند. هدف این ویکی فهرست کردن این داده‌ها است. برای اطلاعات بیشتر، این ویکی چیست را ببینید. در زیر، نمای کلی داده‌های عمومی موجود در جهان وجود دارد که با دنبال کردن پیوندها می‌توانید دادهٔ عمومی مورد نظرتان را پیدا کرده یا به این فهرست اضافه کنید.

حوزهٔ نرم‌افزار

فهرست‌های مشابه در این حوزه

حوزه صنعت

حوزه الکترونیک

فهرست‌های مشابه در این حوزه

حوزهٔ مکانیک

حوزه کشاورزی و مواد غذایی

حوزه پوشاک

حوزه پزشکی

حوزه تاسیسات عمرانی

حوزه داده های بزرگ و هوش مصنوعی

فهرست های مشابه در این حوزه

حوزه آموزش

حوزهٔ هنر

حوزه هوا و فضا

موسسات فعال