لینیج او اس

از فهرست داده های عمومی
لینیج او اس
سایت https://lineageos.org/
بر پایه اندروید
رتبه در دیستروواچ {{{رتبه دیستروواچ}}}لینیج‌اواس یک سیستم عامل بر پایه اندروید است. این انشعاب از سیستم عامل اندروید، قسمت های انحصاری گوگل را حذف کرده است.